Tietosuojakäytännöt

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolaki (523/1999), 10§ ja 24§

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkko- ja mobiilipalvelumme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Viinilehti Oy (”Viinilehti”) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

 

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien Viinilehden verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöön. Jos palveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, kyseisiä palveluita ei tule käyttää.

 

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Viinilehti voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Viinilehti voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

 

Henkilötietojen käsittely

Viinilehti kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Viinilehti voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalveluiden käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; Viinlehden muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; verkko- ja mobiilipalveluiden sekä muiden Viinilehden tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

 

Lisäksi Viinilehti voi käyttää henkilötietoja Viinilehden, samassa yritysperheessä olevien yritysten sekä myös muiden yritysten palveluiden ja tuotteiden suoramarkkinointiin tai muuhun markkinointiin sähköpostitse tai muilla tavoin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Viinilehti on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Viinilehden henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

 

Mikäli Käyttäjä ei halua, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoitus tästä voidaan antaa sähköpostiosoitteeseen viinilehti@viinilehti.fi.

 

Kehittääkseen verkko- ja mobiilipalveluitaan Viinilehti voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten ActiveCampaign-uutiskirjeohjelmaa ja Googlen palveluita.

 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Viinilehti ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkko- ja mobiilipalveluissa, kuten kommentoimalla palveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Viinilehti ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

 

Viinilehti ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkko- ja mobiilipalveluiden sisällä, sekä palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

 

Viinilehti voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkko- ja mobiilipalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Viinilehti voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Viinilehti jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. Viinilehti ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

 

Viinilehti voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkko- ja mobiilipalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

 

Viinilehti voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Viinilehti tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

 

Viinilehti ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Viinilehden verkkopalveluihin, kuten sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan / Viinilehden asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Viinilehden työntekijöille sekä Viinilehden yhteistyökumppaneille, joille Viinilehti on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Viinilehti tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Viinilehti tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Viinilehti voi myös tilapäisesti sulkea verkko- ja mobiilipalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

 

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut
Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

 

Viinilehti käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen sivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa Verkkopalveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Viinilehti voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

 

Verkko- ja mobiilipalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Viinilehti vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Viinilehden rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Viinilehti tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

 

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Viinilehden mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Viinilehti voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Verkko- ja mobiilipalveluiden tarjoamista tai Viinilehden liiketoimintaa.

 

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Viinilehti voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkko- ja mobiilipalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

 

Rekisterinpitäjä
Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Viinilehteen alla olevaa osoitetta käyttäen:

Y-tunnus: 0837553-6

Postiosoite: Melkonkatu 24, 00210 Helsinki

Sähköposti: viinilehti@viinilehti.fi

Verkkosivusto: www.Viinilehti.fi